AV: Elinkeinopalvelut todennäköisesti kaupungin omaksi toiminnaksi

26.5.2016

Sastamala on ottamassa kaupungin elinkeinopalvelut järjestettäväkseen. Kaupunginjohtajan kaupunginhallitukselle tekemän esityksen konkretisoituminen tarkoittaisi Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n (Sasyp) liiketoiminnan luovuttamista kaupungille.

Uudessa toimintamallissa kaupunki myisi Punkalaitumen kunnalle erikseen sovittavia elinkeinotoimen palveluja.

Muutoksen taustalla vaikuttavat monet tekijät. Elinkeinopalvelujen tuottamista kaupungin omana toimintana puoltaa Sasypin osakasmäärän pieneneminen aikaisemmasta, hanketoiminnan väheneminen ja kiinteämpi yhteys kaupungin muihin toimijoihin.

Myös kesäkuussa 2017 voimaan astuva uusi kuntalaki on nykymallin kannalta problemaattinen. Uuden lain myötä kuntajohtajat eivät voi enää olla jäseninä elinkeinoyhtiöiden hallituksissa. Kuntajohtajilla on kuitenkin jatkossa entistäkin merkittävämpi rooli kuntien elinkeino- ja elinvoimapolitiikassa.

Sastamalan Yrittäjäyhdistykset ovat lausuneet, että toiminnan järjesjestämistapaa tärkeämpää on avoimuus ja yhdistysten, yritysten ja yrittäjien mukanaolo ja vaikutusmahdollisuudet. Yrittäjien näkökulmasta keskeisintä on siis saada kaupungin elinkeinotoimen ja yritysten välinen yhteistyö nykyistä saumattomammaksi ja nopeammaksi.