Yritykset hätää kärsimässä – nyt malttia pankkisääntelyn kanssa!

2.6.2014

Suomen Yrittäjät, Finanssialan Keskusliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto vaativat, että yritysten rahoitus on turvattava.

Viime vuosina pk-yritysten rahoituksen ehdot ovat tiukentuneet ja hinta noussut. Suurin syy tähän on se, että pankkien sääntely on lisääntynyt. Tämä on hidastanut yritysten kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä.

– On otettava tuumaustauko finanssialan EU-sääntelyn tehtailuun ja keskityttävä soveltamaan nykyistä sääntelyä. Varsinkin sääntelyn yhteisvaikutukset ja ristiriitaisuudet muiden säännösten kanssa on otettava valmistelussa paremmin huomioon, vetoavat Suomen Yrittäjät, Finanssialan Keskusliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto.

Etujärjestöjen mukaan pk-yritysten luottojen riskipainolievennyksiä on jatkettava pankkien vakavaraisuusvaatimuksissa. 

– Rahoituksen turvaamiseksi pääomavaatimuksia ei saa enää kiristää. On etsittävä uusia tehokkaita keinoja rahoituksen saatavuuden helpottamiseksi.

SY, EK ja FKL painottavat, että pankkien rakennerajoitukset koituisivat asiakkaiden haitaksi, sillä ne heikentäisivät pankkien mahdollisuuksia palvella asiakkaitaan monipuolisesti.

– Esimerkiksi markkinatakaustoiminnan eriyttäminen muusta pankkitoiminnasta haittaisi yritysten arvopaperimuotoista varainhankintaa markkinoilta ja nostaisi sen kustannuksia.

– Kaiken kaikkiaan pankkien rakenteille kaavaillut rajoitukset haittaisivat pankkien mahdollisuuksia palvella asiakkaitaan nykyisessä laajuudessa ja nykyisillä hinnoilla. Lisäksi ne olisivat ristiriidassa yritysrahoituksen monipuolistamispyrkimysten kanssa. EU-komissio on epäsuorasti myöntänyt, että rajoituksilla olisi kielteisiä vaikutuksia yritysrahoitukseen, Suomen Yrittäjät, Finanssialan Keskusliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto sanovat.

Suomi on ilmoittanut tukevansa komission esitystä.

– Tämä kanta on tehty riittämättömään tietoon nojaten. Vaikutusarviointi on hyvin puutteellinen, vaikka asetus voisi toteutuessaan koskea viittä tai kuutta suurta pohjoismaista pankkia.

SY:n, EK:n ja FKL:n mukaan rahoitusmarkkinavero hyydyttäisi Euroopan taloutta.

– Rahoitusmarkkinaveron käyttöönotto lisäisi finanssialan ja sen asiakkaiden kustannuksia, heikentäisi rahoitusmarkkinoiden toimivuutta ja johtaisi markkinatoimintojen siirtymiseen EU:n ulkopuolisiin maihin, kolme etujärjestöä huolehtii.

Yrittäjäsanomat
toimitus@yrittajat.fi