Harmaan talouden torjunnasta hyötyä rehellisille

1.4.2011

Maksuvelvoitteitaan laiminlyövät toimijat vahingoittavat rehellisten yrittäjien toimintamahdollisuuksia, muistuttaa Suomen Yrittäjät. SY pitääkin hyvänä, että harmaan talouden estämiseen otetaan käyttöön uusia tehokkaita keinoja.

Suomen Yrittäjät hyväksyy tilaajavastuun selvitysvelvollisuuksien laajennukset mm. tapaturmavakuutuksiin ja eläkevakuutusten kattavuustietoihin. Lisäksi rakennushankkeiden päätoteuttajat velvoitetaan tiedottamaan työmailla työskenteleviä koskevat tiedot kuukausittain verohallinnolle.

– Harmaan talouden ehkäisemiseksi esitetyt selvitysvelvoitteiden laajennukset ja uudet ilmoitusvelvollisuudet aiheuttavat rakennusalan yrityksille merkittäviä lisäkustannuksia. Nämä voidaan hyväksyä ainoastaan siinä tapauksessa, että valvontaviranomaiset pystyvät käyttämään tiedot hyväkseen valvonnan tason parantamisessa, johtaja Rauno Vanhanen sanoo.

Järjestö tukee myös veronumeron käyttöön ottamista kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä, ovat työntekijät sitten verovelvollisia Suomessa tai muualla. Näin kaikki rakennustyömailla työskentelevät olisivat verohallinnon tiedossa ja valvonnassa.

Tiedot käyttöön sähköisesti

Tiedonantovelvoitteiden täyttämisessä on päästävä Suomen Yrittäjien mielestä siihen, että tilaaja voisi saada tarvitsemansa tiedot käyttöönsä yhdestä pisteestä sähköisesti. Nyt tehdyt ehdotukset ovat askel parempaan suuntaan, kun tarkoituksena on sujuvoittaa tietojen toimittamista verohallinnolta yksityisille tietojenvälitysorganisaatioille.

– Pidemmällä aikavälillä tavoitteena tulee kuitenkin olla, että tiedot saadaan koottua julkisen hallinnon itsensä ylläpitämään yleiseen järjestelmään, jonka pohjana olisi yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ), Vanhanen tiivistää.

Ehdotus maksuttoman kaupparekisteriotteen saamisesta tilaajavastuun yhteydessä on kannatettava, mutta otteiden ilmainen saatavuus tulisi Vanhasen mukaan toteuttaa samalla kertaa kattavasti. Maksuton kaupparekisteritietojen jakaminen internetin välityksellä vaatii valtion varojen käyttämistä, mutta se kannattaisi tehdä, sillä näin kyettäisiin parantamaan olennaisella tavalla eri osapuolten tietotasoa mahdollisista sopijakumppaneista.

– Kaupparekisteriote olisi teknisesti yksikertaista yhdistää olemassa olevaan YTJ-järjestelmään, Vanhanen kertaa.

Ohimyyjille yhä suurempi kilpailuetu?

Omakotityömailla esiintyvän pimeän työn kitkeminen ei ole helppoa, mutta järjestö pitää hyvänä, että rakentamis- tai korjaushankkeen teettävälle yksityishenkilölle säädetään myös velvollisuus ilmoittaa urakoitsijat ja työntekijät sekä näille maksetut palkat tai palkkiot verottajalle.

– Ilmoitusvelvollisuuden perusteella verohallinnolla olisi mahdollisuus valvoa, että myös tilaajavastuulain ulkopuolella tehdystä rakennustyöstä on maksettu asiaankuuluvat sosiaalivakuutusmaksut ja verot, Vanhanen sanoo.

Ravintola-alalle ehdotettua tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöpakkoa Suomen Yrittäjät ei sen sijaan pidä järkevänä.

– Lopputuloksena olisi todennäköisesti se, että velvoite aiheuttaa lisäkustannuksia rehellisesti toimivalle yritysten suurelle enemmistölle ja ohimyyntiä edelleen jatkavat toimijat saisivat entistä suuremman kilpailuedun hyväkseen, johtaja Rauno Vanhanen pelkistää.

 

yrittajat.fi
toimitus@yrittajat.fi
Lotta Tammelin